Từ thiện cho các cụ già neo đơn chùa Lâm Quang

December 27, 2018 - Mỗi năm tôi đều trích một phần lợi nhuận từ Photography để giúp các hoàn cảnh khó khăn. Tuy nhiên năm nay với mong muốn...
Read the Full Post »

Bà Muối - Quốc Lộ 50 - Saigon - Vietnam

December 27, 2018 - Cảm ơn tụi con nha, bây giờ bà đã có ti-qui-màn hình phẳng để coi du-tuyến" - Bà Muối, năm nay ngoài 75 gần như reo hò...
Read the Full Post »

Keywords
Archive
January February March April May June July August September October November December (2)
January February March April May June July August September October November December
January February March April May June July August September October November December
January February March April May June July August September October November December
January February March April May June July August September October November December
January February March April May June July August September October November December
January February March April May June July August September October November December